Friday, May 09, 2003

٭
چرا خاتمی و مجلس در برابر قتل های زنجيره ای کرمان سکوت کرده اند؟
از هفته نامه اينترنتي ميهن http://www.mihan.net/62/mihan-62-24.htm

کشتن وحشيانه جوانان توسط جوخه های اعدام وابسته به نيروهای مسلح رژيم در شهر کرمان حادثه تکان دهنده ای است که نظير آن امروز در هيچ جای دنيا بجز درايران اتفاق نمی افتد.
مشتی جنايتکار که خود را فدائيان و رهروان ولايت مطلقه فقيه می دانند و در نهادهايی چون بسيج و سپاه پاسداران ونيروهای انتظامی عضويت دارند وتوسط مسئوولان و معلمان عقيدتی سياسی رژيم تربيت شده اند، جوانان را می ربايند، تکه تکه می کنند و پس از شکنجه های وحشيانه نيمه جان به گور می سپارند. اما دربرابر همه اين فجايع، سران رژيم ازهردو جناح سکوت می کنند. انگار که يک امر عادی رخ داده است. به راستی اين سکوت ننگين به چه معنی است؟
محمد خاتمی پس از قتل های زنجيره ای پائيز ۷۷ وعده داده بود که برای هميشه اين غده سرطانی را از اندام نظام پاک خواهد کرد. امروزاو به جای آن که در برابر اين فجايع لب به سخن بگشايد مدام همان حرفهايی را از زبان جاری می کند که شش سال است تکرار می شود بدون آن که کسی حتی خود وی آن را جدی بگيرد: آزادی خوب است، "آزادی بدون قانون هرج و مرج است". "دين و آزادی با هم سازگارند". "نظام مقدس ما بردو پايه دين و آزادی مستقر است" و...
نمايندگان به اصطلاح اصلاح طلب مجلس نيز اکثرا به يک خاتمی کوچکتر تبديل شده اند و در برابر همه اين فجايع سکوت و تسليم پيشه کرده اند.
آيا برای خاتمی و اين نمايندگان، فاجعه قتل های زنجيره ای کرمان که ممکن است در هرکجای ايران تکرار شود ارزش يک اعتراض و پيگيری را ندارد؟ آيا در عمق ضمير اين آقايان هم اين تفکر وجود دارد که جان مشتی جوان بد "حجاب" و يا "غرب زده" ارزش آن را ندارد که وقت دولت و مجلس به آن اختصاص داده شود؟
چه خطری برای مملکت ما بزرگتر از اين می تواند تصور شود که نيروهای مسلح حکومت که بايد پاسدار امنيت و آرامش مردم باشند به شبکه های آدم کشی و جنايت تبديل شوند و فرزندان مردم را بدزدند و قطعه قطعه کنند و بالاترين مقامات رژيم نيز از آنان حمايت نمايند. و به راستی مردم ايران بالاخره چگونه بايد از شر اين جنايتکاران حاکم خلاص شوند؟
محمد خاتمی، که با شعارهای فريبنده ای مثل گفتگوی تمدن ها و فوايد آزادی و قانون مدام چهره کريه اين نظام را آرايش می کند و وقت و بی وقت از " رهبر معظم" ستايش می کند، برای پيگيری پرونده قتل های زنجيره ای کرمان و معرفی مسببان واقعی اين فجايع تاکنون چه کرده است؟ چرا حداقل " رهبر معظم " را وادار نمی کند که صريحا اين فجايع را محکوم نمايد؟
چه وظيفه ای مهم تر از پرداختن به علل اين فجايع دربرابر خاتمی و مجلس وجود دارد که آنان را به سکوت واداشته است؟
خاتمی و نمايندگان مجلس چه بخواهند و چه نخواهند تا زمانی که بر صندلی های مسئوليت خود تکيه دارند در اين فجايع که توسط اعضای نيروهای مسلح و با سوء استفاده از امکانات دولتی و در دفاع از ارزشهای جمهوری اسلامی و ولايت فقيه رخ می دهد مسوولند و روزی خواهد رسيد که بايد درباره سکوت و مماشات خود در برابر همه اين فجايع پاسخ دهند. دختران و پسران جوانی که در کرمان به قتل رسيدند، شايد از زمره ميليونها جوانی بودند که زمانی با يک دنيا اميد به بهبود اوضاع به خاتمی و نمايندگان کنونی مجلس رای دادند. به راستی آنها در لحظه ای که به دست سربازان گمنام امام زمان به قتل می رسيدند نسبت به خاتمی، مجلس و سرنوشت رايی که به صندوقها ريختند چه فکر می کردند؟ آقايان بی عرضگی و بی لياقتی هم حدی دارد. شما که نه شجاعت خطر کردن را داريد و نه درايت آن را داريد که گرهی را از مسايل اين ملت بگشائيد برای چه از مسووليت هايتان استعفا نمی دهيد؟ آيا می دانيد که مردم درباره شما امروز چه قضاوتی پيدا کرده اند؟ بنابه گزارش يکی از همکاران "ميهن" از کرمان مردم اين شهر می گويند فدائيان خامنه ای اين جنايات را انجام می دهند، اما اصلاح طلبان هم با سکوت در برابر اين فجايع به مردم خيانت می کنند. برخی از جوانانی که به اصلاح طلبان رای داده اند پس از ماجرای قتل های زنجيره ای و سکوت اصلاح طلبان می گويند اين رژيم دو جناح دارد جناح جنايتکار و جناح خيانتکار! آقايان اصلاح طلب آيا می دانيد با رای مردم و اعتماد مردم چه کرده ايد؟ بترسيد از روزی که جنايات باند فاشيستی حاکم و مماشات شما همه را خشک و تر در خود بسوزاند.

تکمیلی(1386/1/26): تبرئه قاتلان جنایتکار قتلهای محفلی کرمان........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home