Tuesday, May 27, 2003

٭
پناهجوي ايراني عباس اميني براي اينكه به "بهشت اسلامي " برنگردد در اعتراض به حكم اخراجش از طرف دولت انگليس چشمها، گوشها و دهان خود را دوخت.

عباس اميني که شب گذشته تلوزيونهاي بريتانيا او را در اتاقي کوچک و با لب و چشم و گوش دوخته، در حال نيمه بيهوش نشان دادند، با دشواري به خبرنگاران گفت که من فقط يک متر خاک خدا مي خواهم که در آن در صلح و آرامش زندگي کنم و براي همين به اينجا آمده ام. به گفته رضا مرادي، دبير فدراسيون سراسري پناهندگان در لندن عباس در اعتراض به تصميم وزارت کشور در بازگرداندنش به ايران از هفته گذشته اعتصاب غذا کرده و از پنجشنبه شب اقدام به دوختن لب، پلکها و گوشهاي خود کرده است.


........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home