Thursday, May 22, 2003

٭
احضار ابراهيم نبوي، طنزپرداز سياسي از ديد خود او
راديو فردا
ابراهيم نبوي، طنزپرداز سياسي و نويسنده ومنتقد ادبي كه در پاريس به سر مي برد، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد مثل مرغ عزا و عروسي، ما را هر وقت بهانه كم مي آورند به دادگاه احضار مي كنند. وي مي گويد حكومت جمهوري اسلامي مدت چهارسال است كه نهايت تلاش را براي نابودسازي خود انجام مي دهد اما مردم ايران با آن همكاري نمي كنند. وي مي گويد غرض از احضار او و ديگران كار درست كردن براي قاضي ها و بازپرس هاي بيكار قوه قضائيه جمهوري اسلامي است كه بايد كاغذها و پوشه هاي خريداري شده را پر كنند. وي اضافه ميکند نوع اتهامهاي وارد شده شوخي است! آنها اول تصميم ميگيرند کسي را بازداشت کنند و بعد به نوع اتهام فکر ميکنند. وي مي افزايد "تو ايران هم که وارد خونه هر کس بشي به اندازه 3 بار اعدام مدرک پيدا ميکني"........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home