Wednesday, May 28, 2003

٭
مانتوي تنگ
(نويسنده: ابراهيم نبوي)

(تغييرات: آرمان)
در راستاي مبارزه با آمريكاي جنايتكار كه تا سقوط خاتمي همچنان ادامه دارد و حفظ اصول و مباني ديني( كه تا نابودي كامل اصلاحات از اهميت ويژه اي برخوردار است) برادران غيور و دندان شكن حزب الله طي حملات بي وقفه و دلاورانه خود در تهران تعداد زيادي از مانتوهاي تنگ و فاسد و عامل استكبار را پاره كردند. در همين راستا جلسه شوراي امنيت ملي تشكيل و با حضور مشاوران عالي به بحث در اين مورد مهم پرداخت.
صورتجلسه
در ابتدا منشي جلسه با دادن اخبار مربوط به احتمال جنگ و همچنين برخي از حوادث مربوطه در كشور نامه 135 نفر از نمايندگان مساله دار را قرائت و آنرا در راستاي برخي شورشهاي كشور و استفاده از مانتوهاي چاكدار دانست.
رئيس شورا: البته من با اين نظر مخالفم و معتقدم دامن رئيس جمهور از اين مانتوهاي تنگ و فاسد مبراست و ما بايد دنبال دليل اصلي بگرديم.
فرمانده سپاه: ما درست اواخر شب بود كه متوجه حضور مانتوهاي تنگ و چاكدار شديم. قلب برادران ما از ديدن اين چيزهاي تنگ و چاکدار به درد آمد و در همان زمان بود كه چند نفر به فكر پاره كردن آنها افتادند، البته با توجه به اينكه سپاه وظيفه دارد كه از انقلاب حفاظت كند طبعاً مانتوهاي چاكدار هم شامل اين رسالت الهي هم مي شود.
نماينده انصار حزب الله: برادران ما چند شب بود كه هر شب خواهراني را که اين مانتوها را ميپوشيدند ميديدند. يك بار يكي از آنها ديد كه خيلي تنگ است، معمولاً برادران ما به گشاد عادت دارند، يك دفعه حالش بد شد. تصميم گرفت كه آنرا پاره كند. او ول كن نبود تا اين كه برادران ما جلوي قضيه او را گرفتند. ساير برادران مخالفت كردند. قرار شد يك حمله ارشادي انجام شود، عده اي از برادران مي گفتند حمله كنيم، اما عده اي مي گفتند چاكدارش بدتر است. چون ممكن است گشاد هم باشد اما وقتي چاك داشته باشد همه قضاياي مملكتي ديده مي شود و بر خلاف امنيت ملي است. بالاخره بين برادران شقاق بروز كرد و حالا دو جناح در انصار وجود دارد كه يكي مخالف با چاكدار است و يكي مخالف تنگ. اما در هر حال ما وحدتمان را در مقابل آمريكا حفظ مي كنيم.
نماينده صدا و سيما: ما در اين مورد بدون توجه به گرايشات جناحي حزب الله بطور هماهنگ چه در موردي كه تنگ باشد يا چاكدار پوشش قضيه را فراهم مي كنيم. چون معتقديم قضيه اگر پوشيده باشد بهتر است.
نماينده حزب الله لبنان: انا المعترض الاجتماعيون النسوان في كل مكان مع الدامن المقبوض والباره بطريق البسيط في شوارع، لا يمكن، لا يحتمل و حزب الله في كل المكان يتخالف بانحاء المختلف و سيعلم الذين اي منقلب ينقلبون.
مترجم حزب الله لبنان: ما مخالفيم
وزير كشور: البته من بايد در اين مورد به بحث اخير رياست محترم جمهور اشاره كنم و اگر قرار است ما تسامح و تساهل را در نظر بگيريم در مورد دامن خانم هاي محترم اين مساله كاملا ً صدق مي كند، چرا كه نه، اگر قرار است ما جلوي فشارها را بگيريم به مسائل خانم ها هم نبايد فشار بيايد. البته من با خيلي تنگ هم موافق نيستم، به نظرم براي حفظ وحدت بين جناح ها كمي اگر گشاد تر بشود بهتر است. و معتقدم تا زماني كه احتمال حمله آمريكا وجود دارد خانم ها يك كمي اين چاك صاحاب مرده را كوك بزنند، بعداً وقت زياد است.
نماينده انصار: آقا من مخالفم. شما اگر آن چيز تنگي كه من ديدم ديده بوديد از اين نظرها نمي داديد. شما فكر مي كنيد چرا موضع ما تا اين حد راست افراطي است؟ اگر شما هم ديده بوديد موضع تان راست ميشد.
فرمانده نيروي زميني: به نظر من بحث هاي انحرافي نكنيم. الآن ما بايد به فكر تماميت ارضي باشيم. به نظر من ما بايد براي دفاع از كشور ارتشي غيور داشته باشيم كه فريب نخورد. بايد چاكش را بدوزند. ارتش ما اين حد از چاك را تحمل نمي كنند. آقا درش را گل بگيريد.
فرمانده سباناجا: با توجه به اعترافات گرفته شده، گروهي از سينماگران دستگير شده هم قرار بود از هر چيز تنگ و چاكداري كه ديدند فيلم هاي مخفي تهيه كنند.
وزير كشور: به نظر من ما نبايد خيلي به اين اختلافات دامن بزنيم، چون هنوز معلوم نيست كه واقعاً خانم ها دامن شان را تنگ كرده اند يا چاق شده اند. اگر چاق شده باشند آن وقت بايد يك فكر اساسي براي رژيم بكنيم، چون اينطوري كه نمي شود.

رئيس شورا: من كفايت مذاكرات را اعلام مي كنم و مسائل زير را به عنوان نتايج جلسه اعلام مي كنم:
1) شورا تصميم گرفت در اين مورد به خانم هايي كه مانتو تنگ مي پوشند يا چاق مي شوند هشدار بدهد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي موظف است تا يك هفته ديگر يك الگوي گشاد كه قابل تحمل براي نظام اسلامي باشد تهيه كند.
2) فروشگاههاي لباس زنان بايد به فكر طاقت برادران ما باشند و براي زنان مناسب سليقه برادران لباس تهيه كنند.
3) تا زماني كه احتمال حمله آمريكا وجود دارد حمل و خريد و فروش و داشتن هر چيز تنگي به هر نحو ريختن آب به آسياب دشمن است و جرم تلقي مي شود.
4) هر نوع مذاكره توسط طرفداران رئيس جمهور با آمريكا در حكم پوشيدن مانتو تنگ است و باعث مي شود تا نفرت يا هر چيز ديگر برادران ما برانگيخته شود.
5) براي جلوگيري از استكبار جهاني ما و كليه كشورهاي دوست نوع گشاد را توصيه مي كنيم.
جلسه تا هفته بعد تعطيل شد.........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home