Tuesday, May 27, 2003

٭
باز هم يک قانون جديد!!!

رييس مجمع امور صنفي و خدمات توزيعي اعلام کرد که در فصل بهار و تابستان کليه رستورانها و اغذيه فروشيهاي تهران موظف خواهند شد در ساعت 11 شب مغازه هاي خود را ببندند.

رئيس مجمع امور صنفي و خدمات توزيعي بيان داشت: تنها پيشنهاد ساعتهاي كاري هفت صنف مانند چلوكبابيها ، رستوران داران و اغذيه فروشان مورد اشكال بود كه قرار شد اين دسته از صنوف در شش ماهه اول سال تا ساعت 23 و در شش ماهه دوم تا ساعت 24 فعال باشند.........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home