Friday, October 07, 2005

٭
ابراز آمادگی جوانان ایرانی برای زدن مشت محکم بر دهان استکبار جهانی

توجه: دیدن قیافه ترسناک این خانم محترم برای کودکان زیر 13 سال و یا افراد دارای بیماری قلبی مناسب نیست


........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home