Wednesday, June 18, 2003

٭
درگيري هاي پراکنده در شهر تهران

قطع برق و شليک گاز اشک آور در برخي مناطق تهران

تظاهرات خياباني صدها تن از مردم رشت

تظاهرات مردم تبريز

ناآرامي ها در مشهد

ناآرمامي ها در شيراز

حمله انصار به شهرک خانه اصفهان

حمله وحشيانه انصار به خوابگاههاي بوعلي سينا و علوم پزشکي همدان (بسياري از اعضاي حراست دانشگاه در ميان انصار ديده شده اند)

خودسوزي هواداران مجاهدين در بسياري از شهرهاي اروپا در اعتراض به اقدام دولت فرانسه(اوج تنفر از يک رژيم)اخبار اعتراضات عمومي را از سايتهاي خبري گويا و راديوفردا پيگيري کرده و به دوستان خود نيز بگوئيد........................................................................................

Home