Saturday, June 21, 2003

٭
ادامه تظاهرات گسترده دانشجويي در شهرهاي کشور و دستور حکومتي مبني بر سانسور کامل اخبار توسط خبرگزاريهاي داخلي.
خبرگزاريهاي خارجي نيز موظف هستند کليه فيلمها و عکسهاي گرفته شده و خبرهاي آماده براي ارسال خود را براي بازرسي به وزارت ارشاد برده و مجوز دريافت کنند.

از معدود سايتهايي که هنوز هم اخبار تظاهرات و اعتراضات دانشجويي و مردمي ايرانيان را منعکس ميکند سايت پيک ايران http://web.peykeiran.com ميباشد.
........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home