Saturday, June 14, 2003

٭
نيروي انتظامي فردي را با شليک گلوله کشت...
کشته شدن يک نفر بر اثر اصابت تير مسقيم در بلوار چمران شيراز
از خبرنامه اميرکبير
--------------------------------------------------------------------------------
فردي که از ناحيه ريه سمت چپش مورد اصابت تير واقع شده بود ديشب در بيمارستان نمازي شيراز جان خود را از دست داد
--------------------------------------------------------------------------------
شنبه 24 خرداد 1382
بلوار چمران شيرازشبهاي شنبه محل تجمع وتفريح مردم است. ديشب طبق شنبه شبهاي گذشته مردم دراين بلوار جمع شده بودند که عده اي شروع به شعار دادن مي کنند.
نيروي انتظامي دو طرف بلوار را مي بندد و مردم را از دو طرف محاصره مي کند .
در اين حين در گيري بين مردم و نيروي انظامي آغاز مي شود . مردم اقدام به سنگ پراني به سمت نيروي انتظامي مي کند .
نيروي انظامي اقدام به گشودن آتش به سمت مردم مي کند و يک نفر دراين حين از ناحيه ريه سمت چپ مورد اصابت تير مستقيم واقع مي شود .
اين فرد که از ناحيه ريه سمت چپش مورد اصابت تير واقع شده بود ديشب در بيمارستان نمازي شيراز جان خود را از دست داد.
---------------------------------------------

در اثر درگيري بين بسيج و دانشجويان دانشگاه اصفهان طبقه اول خوابگاه شماره 3 به آتش کشيده شد............................................................................................

Comments: Post a Comment

Home