Tuesday, June 10, 2003

٭
يک پيشنهاد:
خلاصه: آيا تا بحال به اين فکر کرده ايد که از ملت دعوت کنيد که مثلا روز پنجشنبه 12 تيرماه ساعت 7 تا 9 شب همه به خيابانها بيايند... البته نه به خيابان انقلاب... هر کس به هر خياباني که نزديک محل زندگي خود است... فقط از منزل بيرون بيايند. نه شعاري و نه فريادي... قطعا نميتوان کسي را به جرم خريد از فروشگاهها يا قدم زدن در کوچه ها دستگير کرد.. بياييد و يکبار هم که شده به روش عملي از اين مردم بخواهيد با اين نمايش تنفر خود را از رژيم نشان دهند... شايد اين نمايش اتحاد بتواند زمينه اي براي اتحاد واقعي در روز 18 تير باشد...


سلام بر دوستان عزيز خارج نشين،
ياران گرامي، بارها در راديوها وتلوزيونهاي ايراني خارج از کشور پيشنهادات گوناگوني جهت مبارزه با رژيم اسلامي ايران مطرح شده است... ولي گويا تفکر برخي ايرانيان خارج کشور بسيار دور از اوضاع واقعي ايران است. پيشنهادات غيرعملي چون اعتصاب، مبارزه مسلحانه و... بارها و بارها از تريبونها مطرح ميگردد و تنها باعث لبخندي تلخ بر لبان ايرانيان داخل کشور ميشود.
البته اينگونه پيشنهادات در زمان پهلوي بسيار موثر بود. اما حال مائيم و جمهوري اسلامي و نمايندگان خدا که به اذن خدا کشتار ميکنند. اگر در زمان پهلوي اعتصاب شد به اين علت بود که ملت گرسنه نبود... آيا اگر تو بداني که يک ماه پس از اعتصاب زن و کودک گرسنه و اساسيه منزل خود را در گوشه خيابان خواهي ديد، اعتصاب ميکني؟؟؟ آيا فکر ميکنيد ديگر در اين کشور اتحادي باقي مانده؟؟؟ مردم براي بدست آوردن پولهاي سبز کثيفي که تمثال آقا را بر خود دارند يکديگر را پاره پاره ميکنند. آيا ميدانيد کسي جرات ندارد دويست هزار تومان پول نقد (که کمتر از يک سي ام قيمت يک انومبيل پيکان است) را حتي در مرکز تهران حمل کند! آيا جز اين است که ايرانيان خارج از کشور هم از هم فراري هستند؟ روابط عمومي سفارت ايران در ژاپن به دوست من که براي انجام کاري به ژاپن رفته بود گفته که به علت اينکه ژاپن کشور امني است نبايد نگران دزدي و جيب بري بود. مگر در خيابان ... که پاتوق ايرانيهاست. ما خود هم باور کرده ايم که ايراني يعني دزد!!! ديگر کدام اتحاد!!!
در تلوزيوني گفته شد مهندسين شرکت نفت لوله ها را ببندند!!! فرض کنيم مهندسين شرکت نفت امروز اعتصاب کنند و از رفتن بر سر کار خودداري کنند. آيا در جريان هستيد که آنهايي که مخالف رژيم هستند از داشتن پستهاي کليدي محرومند و دسترسي آنها بدان لوله ها همچون دسترسي شما دوستان خارج نشين است؟ آيا ميدانيد که به اندازه دهها برابر آنهايي که مخالف رژيم هستند نيروهاي سهميه اي خودي وارد دانشگاهها شده اند و به محض اعتصاب غير خوديها، خوديها جاي آنها را خواهند گرفت. دوستي ميگفت که آخر آن خوديهاي سهميه اي مهندسين خوبي نيستند و کار بلد نميباشند. آيا فکر ميکنيد مهندسين خوب ما و فارغ التحصيلان بهترين دانشگاههاي ما قدرت انجام کار مثبتي در ايران دارند..؟؟؟ آيا اصلا کاري در اين مملکت انجام ميشود؟ ما هيچ کار مثبتي نميکنيم! اصلا قرار نيست در اينجا کاري انجام شود. دخالت بيش از حد يک مهندس در سيستم کنوني به معني امضاء درخواست استعفاست. صنعت ما از صنعت 25 سال گذشته عقبمانده تر است. اتومبيل مدل 56 ايران از اتومبيل مدل 82 کارآمد تر است. اقتصاد ما روزبروز خرابتر از گذشته است. سياست ما تماما بر خلاف منافع ايران است. ما به هيچ مهندس، اقتصاددان، سياستمدار و ... احتياجي نداريم. ما فقط نفت صادر ميکنيم و آقايان خودي پول نفت را ميبلعند و غيرخودي ها پس مانده ها را ميجوند... براي صادرات نفت مهندس ايراني لازم نيست. غولهاي عزيمي چون شل، توتال، اشلوم برژه، بريتيش پتروليم و ... بقيه آنهايي که حکام کشورهاي آنها در ظاهر کشور ما را دمکرات ميشناسند در خفا ايراني را وحشي ميخوانند، دست در دست حکام اسلامي ايران منابع ايران را استخراج کرده و با هم تقسيم ميکنند.
چند روز پيش در تلوزيون ديدم دوستي در لوس آنجلس پشت تريبوني نشسته بود و ضمن شکوه از وضع روزگار که باعث شده اتومبيل ايشان ليز (Lease) باشد از مردم ميخواست به خيابان بريزند و شعار بدهند و از جان خود نترسند... فرياد ميزد که شما که چيزي براي از دست دادن نداريد! برويد و خود را فداي ايران کنيد!!!
اولا اگر دوست عزيز ما بازجويي همسر سعيد امامي را با دقت ديده بود اينگونه مشوق اين مردم نميشد. تازه او يک خودي بود!!! ترس اين ملت تنها از جان خود نيست!!! ساواک امروز را با ساواک پهلوي اشتباه نگيريد. امروزه اگر حرفي بزنيد جان تمام عزيزانتان در خطر است. ثانيا اينکه اگر فرض بر فدا کردن جان براي ايران باشد!!! براي کدام ايران!!!؟؟؟ آيا ايراني براي ما باقيمانده؟؟؟ ايران بدون ايراني را براي چه ميخواهيم!!!؟؟؟ اينک مائيم و 5% مرفه بي درد (مگر اينکه درد تکراري شدن پارتيهاي شبانه و دوست دختر و دوست پسرهاي مشابه را درد بناميم) و 5% مبارز سياسي خارج کشور و درون زندان و 20% جيره خور رژيم و 65% فقيري که چشم انتظار مستمري سر برج مانده اند و چند درصدي ايرانيه بيگانه دور از وطن...
اين حکومت از تمام اتفاقاتي که براي رژيم گذشته اتفاق افتاده درس بزرگي گرفته است. راهي براي اعتصاب مردم بيچاره محتاج روز شب نيست. بقيه هم مشکلي با اين رژيم ندارند. در اين ديار گل و بلبل پول يعني زندگي... براي ثروتمندان، ايران بسيار بهتر از کاليفرنياست. باور کنيد... آنها هيچ وقت کودکان دستفروش ميدان شوش را نديده اند. براي آنها زندگي يعني عوض کردن ست لوازم اسکي و تعويض موبايل و گرل فرند... در حاليکه افرادي چون باطبي در زندان هستند دوستان ما در جردن و پاساژ گلستان طرز تلفظ "ر" بصورت امريکايي را تمرين ميکنند که خود را متمدنتر نشان بدهند...
لذا از شمايي که تريبونهايتان بسيار قويتر از فرياد ماست خواهشمندم که نسخه هاي اينچناني براي اين ملت نپيچيد... بياييد و اتحاد را تمرين کنيد... اتحادي عملي... بياييد اول به ياد اين ملت خفته بياوريد که روزگاري ايران، ايران بود. ايراني شرف داشت. به ياد آنها بياوريد که زماني با افتخار فرياد ميکرديم که ايراني هستيم. بياييد به آنها بياموزيد که باز ميتوان متحد شد...
آيا تا بحال به اين فکر کرده ايد که از ملت دعوت کنيد که مثلا روز پنجشنبه 12 تيرماه ساعت 7 تا 9 شب همه به خيابانها بيايند... البته نه به خيابان انقلاب... هر کس به هر خياباني که نزديک محل زندگي خود است... فقط از منزل بيرون بيايند. نه شعاري و نه فريادي... کاملا معمولي... فقط ميخواهيم شاهد جمعيت باشيم... بگذاريد آنهايي که مردم ايران را احمق توسري خور ميپندارند تفاوت پنجشنبه 12 تيرماه و پنجشنبه 5 تيرماه را ببينند و از اين جمعيت بر خود بلرزند. حداقل ميشود ابتدا اداي اتحاد را در آورد. شايد پس از آن غيرتهاي خفته بيدار شود و پس از آن شاهد اتحاد واقعي بود. اين امکانپذير است.....اگر مردم در تمام خيابانها باشند رژيم قدرت متمرکز کردن گروه فشار خود را در محل خاصي ندارد... ضمنا از تمام گروههاي سياسي بخواهيد مردم را به شعار دادن تشويق نکنند... فقط تجمع در خيابانها... قطعا نميتوان کسي را به جرم خريد از فروشگاهها يا قدم زدن در کوچه ها دستگير کرد... اينگونه ديگر دوستان کارمند ما نگران اخراج خود نيستند و ميتوانند به جمعيت بپيوندند. آنهايي که تلفظ "ر" آمريکايي را تمرين ميکنند نيز ميتوانند همانجا در خيابان بدان امر مهم بپردازند... اينگونه همه ميآيند..
بياييد و يکبار هم که شده به روش عملي از اين مردم بخواهيد با اين نمايش تنفر خود را از رژيم نشان دهند... شايد اين نمايش اتحاد بتواند زمينه اي براي اتحاد واقعي در روز 18 تير باشد...

آرمان
نظرات شما:
........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home