Wednesday, April 09, 2003

٭
نوشته هاي باحال حسين درخشان:

من عاشق اون پيرمرده شده‌ام که با دمپايی هی می‌زنه تو صورت صدام. خيلی باحاله...آقا اين همچين می‌زنه‌ها! عين موقعی هست که آدم می‌خواد سوسک بکشه روی ديوار و قبلش يک کم تکون تکون ميده دمپايی رو که آماده باشه! عين همون.. می‌زنه از اون مدل‌ها که شرق صدا می‌ده... اميدوارم رهبران ايران فيلم آن پيرمرد را که با دمپايی به صورت صدام می‌کوبد و از ته دل نفرينش می‌کنند چند بار ببينند. خمينی به شاه سفارش می‌کرد که نگذار مردم حرمتت را بشکنند. حالا يک نفر هم بايد به آقايان همين حرف را بزند.راستی، وزير اطلاع‌رسانی عراق کجاست؟ خدا کنه اون هم باز ميادا يه کم چاخان‌های باحال کنه يه کم بخنديم. آقا جان،‌ تموم شد ديگه... اون صدام بی‌شرف حيوون تموم شد ديگه... بغداد تقريبا آزاد شده...
• بيچاره‌ها شيعه‌ها نمی‌دانند چيکار کنند. عکس امام حسين گرفتنه‌اند بالا و سينه می‌زنند. يکی مهر کربلا گرفته بود بالا. دلم می‌خواهد ببينم حالا ديگه تلويزيون ايران چی می‌گه!
• • توی اربيل در شمال عراق هم ملت جشن گرفتند. اميدوارم فقط اين ترکيه‌های احمق نيان يه دفعه شمال عراق و به اين کردهای بيچاره حمله کنند.
• حالم از اين فرانسوی‌ها و روس‌های متظاهر به هم می‌خورد. همين شيراک پدرسگ مگر نبود که بعد از اينکه ايران با بدبختی و صدها هزار کشته خرمشهر را آزاد کرد، به عراق کلی موشک و اسلحه و هواپيمای پيشرفته داد. يا همين روس‌های مزخرف رياکار؟ حالا همين شيراک شده برای ما سمبل صلح‌طلبی! تاريخ جنگ با عراق را بخوانيد تا يادتان بيايد ما چقدر تنها و مظلوم بوديم. از يک طرف گول حاکمان خودمان را خورديم و از آن طرف بخاطر حماقت‌های آنها هرچه آبرو داشتيم در دنيا باختيم و همه به خونمان تشنه شدند. بحال خودمان گريه‌ام می‌گيرد...
• حالا همه برای ما گاندی شده‌اند. آقاجان اين پدرسگ صدام دشمن ما بود. صدهزار جوان معصوم ايرانی را چه کسی به کشتن داد؟ (سران جمهوری اسلامی هم البته مقصر بودند) کی بود که تمام عرب‌ها هم کمکش می‌کردند و می‌وخواست کلک عجم را بکند؟ مگر همين صدام نبود که ده‌‌هزار، ده‌هزار نفر از جوان‌های ايرانی را با بمب شيميایی روی زمين ريخت؟ حالا برای چه کسی نگرانند بعضی‌ها و دل می‌سوزانند. اين کروبی احمق و بقيه‌ی مشابه‌هايش برای چی رفتند الکی به عنوان نماينده مردم گفته‌اند و موضع تلويزيون را در دفاع از صدام تاييد کرده‌اند؟ آقای کروبی، تو واقعا فکر کردی مردم ايران چقدر تو را قبول دارند که می‌روی آن بالا مزخرف می‌گويی؟ (يکهو عين حسنی شدم! ولی عيب ندارد. اين يک روز اشکالی ندارد.) اين را بگويم و ديگر بروم بخوابم: بوش هرچقدر نادان و کثيف، سگش به صد تا صدام شرف دارد.........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home