Wednesday, April 09, 2003

٭
نيروهاي جبهه متحد وارد بغداد شدند...

مردم عراق که تا امروز هنوز باور به رهايي از چنگال ظلم و جور صدام نداشتند، کم کم دارند باور ميکنند که صدام رفتنيست...
امروز تصاوير BBC ، ‍CNN و از عراق ديدني بود...
مردمي که بعد از سالها حکومت ديکتاتور بزرگ طعم آزادي رو مزه مزه ميکردند و در خيابانها رقص و پايکوبي ميکردند....
نميدونم آيا آقاي خامنه اي و رفسنجاني هم اين تصاوير رو ديدند يا نه! ولي ميدونم که به هر حال خبرش بهشون ميرسه...
بزودي مردم ايران هم طعم آزادي رو خواهند چشيد...
........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home