Thursday, March 06, 2003

٭
شعر روز جمعه:

راستی تا حالا دقت کردید ما برای مردم هر گوشه از کشورمون یه حرفی درآوردیم!!!!؟؟؟؟
اصفهانیها ...!!! رشتی ها ....!!! ترکها .....!!!! لرها.....!!!! کردها....!!!!! قزوینی ها....!!!!
به نظر شما احمقانه نیست؟ به نظر من که خیلی مسخرست....
از همینجا به همه عزیزان با هر لحجه و مرام و مسلک و ... اعلام میکنم مخلص همگیشون هم هستم... اگر هم تو جکها احیانا بعضی وقتا به لحجه خاصی اشاره میکنم هیچ منظور بدی ندارم....
من خودم دوست ترک، اصفهانی؛ رشتی، لر، قزوینی، کرد و .... دارم و همشون هم مثالهای نقضی هستند بر علیه این حرفهایی که براشون در آوردند...
امروز شعر روز را اختصاص میدیم به یکی از اشعار زیبای شهریار شاعر ترک زبان:
........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home