Thursday, March 06, 2003

٭
صبح جمعه بخیر...
همه اشکالای وبلاگم خود بخود درست شده
امداد غیبی یعنی همین دیگه....
این رفیق ما هم رفته بود جبهه گفتیم "ممد این امداد غیبی چجوری بود؟"
ممد(با لحجه زیبای ترکی بخوانید): "هر روزامداد گیبی بود. یه صدا میامد مثل سوت بعد 5 - 6 نفر گیب میشدند..."
خلاصه اینکه وبلاگه فعلا سرحاله... منم تا چند ساعت دیگه جک روز و شعر روز رو مینویسم...
فعلا با اجازه...........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home