Tuesday, March 04, 2003

٭
جک روز چهارشنبه:

غضنفر به رفيقش ميگه: ميخوام دختر شاه رو بگيرم!! رفيقش ميگه: چرت نگو! مگه كشكيه؟! غضنفر ميگه: بابا من كه راضيم، ننم هم كه راضيه، فقط مونده شاه و دخترش!!!

شعر روز:

با بوسه به هر تنی روان میبخشی...
وین نقد روان به این و آن میبخشی...
امروز به بوسه تو من زنده شدم.....
فردا به کدام مرده جان میبخشی...

(اینو حفظ بودم. نمیدونم شاعرش کیه! اگه میدونید این زیر تو کامنت بنویسید...)


........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home