Saturday, March 01, 2003

٭
باز هم دعوای سگ و گربه
طه هاشمی در واکنش به اظهارات یزدی، امام جمعه تهران:
کسانیکه از تریبون عمومی فریاد "وا اسلاما سر میدهند یک نگاهی به عملکرد مجموعه های نزدیک خویش بندازند...
(روزنامه آفتاب روز یکشنبه، تیتر صفحه اول)


........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home