Sunday, March 02, 2003

٭
ستون "و چه خالی میرفت" روزنامه آفتاب به قلم آقای روانبخش ماجرای "فیل شناسی" روزنامه کیهان رو بررسی کرده ....


حالا جدا به نظر شما روزنامه کیهان چه قسمتی از بدن فیل را لمس نموده است...؟


روزهای قبل در همین باره: دفه آینده فقط تو انتخاباتی شرکت میکنم که موضوعش تغییر نام کشورمون با برداشتن کلمه "اسلامی" از درون نام رسمی ایران و موضوع اون انتخابات، جدا کردن دین از سیاست و بخاکسپاری ولی فقیه باشه...........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home