Sunday, February 16, 2003

٭
به این میگند ماهیگیری از آب گل آلود....
به گزارش ایننا یکی از نامزدهای انتخابات شورای شهر تهران در اقدامی عجیب عکس و سابقه ی فعالیت های خود را بر روی کارت های جشن والنتاین چاپ و توزیع کرده و در این کارت اعلام کرده است که کسب آزادی برای جوانان را در اولویت های خود قرار داده. به گزارش این سایت این کارت روز والنتاین در مناطقی از تهران توضیع شده است.

"لینک از سایت گویا"........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home