Sunday, February 16, 2003

٭
این مسئولین جمهوری اسلامی هم تفلکیا بدجور دیوونه شدند... ایرانیهای تو ایران رو ارشاد کردند. دیگه کم کم میخواند به ایرانیهای خارج ایران هم گیر بدند.

به گزارش کیهان قاضي صابري زفرقندي رئيس شعبه 1610 دادگاه عمومي تهران، مبارزه با جرايم ويژه به افرادي كه با سفر به امارات قصد شركت در مجالس و مراكز فساد را دارند هشدار داده كه در آنجا شناسايي و پس از بازگشت به تهران دستگير خواهند شد!!!

"نقل از سایت حادثه"

........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home