Thursday, February 20, 2003

٭
-
یک هواپیما ايليوشين ساخت روسيه سقوط کرده وباز بیش از 300 کشته شدند...
پیشنهاد میشه هواپیمایی به علت این امنیت پرواز در چند سال اخیر قیمتها رو یه بار دیگه دو برابر کنه...
-
........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home